گردهمایی انجمن آلوپسی همدان
گردهمایی انجمن آلوپسی همدان

نخستین گردهمایی انجمن آلوپسی در همدان

? آقای مهدی عظیمی : نخستین گردهمایی انجمن آلوپسی در همدان برگزار شد.

? در این گردهمایی برنامه یکسال جاری انجمن آلوپسی در همدان تحلیل و بررسی شد.

انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا